Invent  Invent

Pojmovnik


Nestanak električne energije


Nestanak električne energije može biti posledica:
- predviđenih radova na mreži (više informacija možete dobiti na početnoj stranici u delu Servisne informacije)
- kvara na mreži
- nestašice električne energije

U slučaju nestanka električne energije preporučujemo da isključite sve potrošače. Kada se stanje stabilizuje i ponovo dobijete električnu energiju, postepeno uključujte jedan po jedan aparat.

Ukoliko napuštate stan pre ponovnog napajanja električnom energijom, obavezno isključite sve potrošače, pogotovo one koje bi nakon uspostavljanja napajanja mogli izazvati požar.


Neovlašćeno korišćenje električne energije


Pod neovlašćenim korišćenjem električne energije, saglasno zakonskim propisima, smatra se:

- priključivanje objekata na distributivni sistem bez odobrenja za priključenje
- samovlasno priključenje objekata, uređaja ili instalacija na sistem
- korišćenje električne energije mimo mernih uređaja
- korišćenje električne energije suprotno uslovima iz Rešenja o odobrenju za priključenje na DEES u pogledu pouzdanog i tačnog merenja ili suprotno ugovoru o prodaji el. energije u pogledu namene potrošnje.

Neovlašćeno korišćenje električne energije je:

- opasno - može prouzrokovati požar ili biti opasno po život
- protivzakonito - samovlasno priključenje predstavlja krivično delo

Podsećamo građane da se neovlašćeno utrošena el. energija ne obračunava kao redovna potrošnja električne energije već primenom čl. 41. i 42. Uredbe o uslovima isporuke električne energije.

Za prijavu neovlašćenog korišćenja električne energije pogledajte ovde.

Ostale informacije o neovlašćenom korišćenju električne energije možete pronaći u Zakonu o energetici i Uredbi o uslovima isporuke električne energije.


Ugovor o prodaji električne energije


Ugovorom o prodaji električne energije definisana su prava i obaveze kupca i prodavca električne energije na osnovu Zakona o energetici i Uredbe o uslovima isporuke električne energije.

Ugovor o prodaji električne energije se zaključuje sa snabdevačem električnom energijom nakon dobijanja Rešenja o odobrenju za priključenje.

Obaveza potpisivanja ugovora propisana je Zakonom o energetici i Uredbom o uslovima isporuke električne energije.
Idi na vrh