Invent  Invent

Overavanje brojila


Rešenjem Direkcije za mere i dragocene metale broj: 393-4/0-02-1138/2 od 11. maja 2016. godine, Operator distributivnog sistema EPS Distribucija d.o.o. Beograd, ovlašćen je za overavanje brojila električne energije (dostupno na linku).

 

Za podnošenje zahteva za overavanje brojila električne energije potrebno je dostaviti:

Zahtev za overavanje brojila električne energije mogu podneti pravna i fizička lica odgovorna za redovno overavanje brojila u svom vlasništvu, na 16 lokacija Ovlašćenog tela za overavanje merila 093.

Nakon preispitivanja zahteva od strane rukovodstva Kontrolnog tela, podnosilac zahteva dobija ponudu za uslugu i ukoliko se slaže sa uslovima iz ponude potpisuje Ugovor o kontrolisanju/overavanju merila. Za određivanje cene usluge primenjuje se Uredba o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije ("Sl. glasnik RS", br. 68/2010, 72/2010 - ispr., i 50/2013)do dobijanja saglasnosti za Cenovnik Kontrolnog tela „EPS Distribucije“ d.o.o. Beograd.

Kontrolisanje, pregled i overavanje merila - brojila električne energije vrši se u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima. Merila koja ispunjavaju propisane zahteve biće overena u skladu sa Rešenjem o odobrenju tipa merila. Za merila koja ne ispunjavaju propisane zahteve, ovlašćeno telo će izdati rešenje o odbijanju overavanja.

 

Obrasce za podnošenje zahteva preuzmite iz tabele:

 

Za područje Niša

 

 Zahtev za overavanje merila 

 - Prilog zahteva za overavanje 

L12 – Niš, Njegoševa 2
L13 – Zaječar, Generala Gambete 84
L14 – Leskovac, Vlajkova 30
L15 – Vranje, Jovana Jovanovića Lunge bb

 

Idi na vrh