Invent  Invent

Оверавање бројила


Решењем Дирекције за мере и драгоцене метале број: 393-4/0-02-1138/2 од 11. маја 2016. године, Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, овлашћен је за оверавање бројила електричне енергије (доступно на линку).

 

За подношење захтева за оверавање бројила електричне енергије потребно је доставити:

Захтев за оверавање бројила електричне енергије могу поднети правна и физичка лица одговорна за редовно оверавање бројила у свом власништву, на 16 локација Овлашћеног тела за оверавање мерила 093.

Након преиспитивања захтева од стране руководства Контролног тела, подносилац захтева добија понуду за услугу и уколико се слаже са условима из понуде потписује Уговор о контролисању/оверавању мерила. За одређивање цене услуге примењује се Уредба о висини и начину плаћања накнада за спровођење оверавања мерила, метролошких експертиза, испитивања типа мерила, испитивања претходно упакованих производа и других послова из области метрологије ("Сл. гласник РС", бр. 68/2010, 72/2010 - испр., и 50/2013)до добијања сагласности за Ценовник Контролног тела „ЕПС Дистрибуције“ д.о.о. Београд.

Контролисање, преглед и оверавање мерила - бројила електричне енергије врши се у складу са важећим законским и подзаконским прописима. Мерила која испуњавају прописане захтеве биће оверена у складу са Решењем о одобрењу типа мерила. За мерила која не испуњавају прописане захтеве, овлашћено тело ће издати решење о одбијању оверавања.

 

Обрасце за подношење захтева преузмите из табеле:

 

За подручје Ниша

 

 Захтев за оверавање мерила 

 - Прилог захтева за оверавање 

Л12 – Ниш, Његошева 2
Л13 – Зајечар, Генерала Гамбете 84
Л14 – Лесковац, Влајкова 30
Л15 – Врање, Јована Јовановића Лунге бб

 

Иди на врх