Invent  Invent

Distribucija električne energije


Distribucija električne energije predstavlja poslednji korak u isporuci električne energije krajnjim korisnicima. Električna energija, proizvedena u elektranama se nakon prenosa kroz sistem za prenos električne energije, prenosi kroz distributivni elektroenergetski sistem do priključnih mesta objekata krajnjih korisnika.

Distributivni sistem električne energije čine dalekovodna i spojna polja 110 kV, sabirnice 110 kV, transformatori 110/h kV sa pripadajućim trafo poljima u transformatorskim stanicama 110/h kV, mreža srednjeg napona (35 kV, 20 kV i 10 kV) i distributivna mreža niskog napona, merni uređaj sa mernim ormanom na svim mestima isporuke sa distributivnog sistema, telekomunikaciona infrastruktura u distributivnim objektima, informacioni i upravljački sistem i druga infrastruktura neophodna za funkcionisanje distributivnog sistema.

Distributivnim sistemom električne energije upravlja operator distributivnog sistema.

Operator distributivnog sistema električne energije obezbeđuje siguran i pouzdan rad distributivnog sistema i kvalitet isporuke električne energije i pouzdano upravljanje distributivnim sistemom. Korisnici distributivnog sistema pristupaju ovom sistemu po principu nediskriminacije i ekonomičnosti. Operator obezbeđuje razvoj distributivnog sistema kojim se obezbeđuje dugoročna sposobnost distributivnog sistema da ispuni racionalne zahteve za distribuciju električne energije i utvrđuje tehničko-tehnoloških uslova za povezivanje elektroenergetskih objekata, uređaja i postrojenja u jedinstven sistem. Operator daje informacije energetskim subjektima i korisnicima distributivnog sistema koje su potrebne za efikasan pristup distributivnom sistemu, na principima transparentnosti i nediskriminacije. Operator je odgovoran za ispravnost i pouzdanost merenja električne energije na mestima primopredaje u i iz distributivnog sistema.

Operator distributivnog sistema električne energije ne može ni da kupuje ni da prodaje električnu energiju, osim u slučaju kupovine električne energije za nadoknadu gubitaka u distributivnom sistemu.

Idi na vrh