Invent  Invent

Дистрибуција електричне енергије


Дистрибуција електричне енергије представља последњи корак у испоруци електричне енергије крајњим корисницима. Електрична енергија, произведена у електранама се након преноса кроз систем за пренос електричне енергије, преноси кроз дистрибутивни електроенергетски систем до прикључних места објеката крајњих корисника.

Дистрибутивни систем електричне енергије чине далеководна и спојна поља 110 kV, сабирнице 110 kV, трансформатори 110/х kV са припадајућим трафо пољима у трансформаторским станицама 110/х kV, мрежа средњег напона (35 kV, 20 kV и 10 kV) и дистрибутивна мрежа ниског напона, мерни уређај са мерним орманом на свим местима испоруке са дистрибутивног система, телекомуникациона инфраструктура у дистрибутивним објектима, информациони и управљачки систем и друга инфраструктура неопходна за функционисање дистрибутивног система.

Дистрибутивним системом електричне енергије управља оператор дистрибутивног система.

Оператор дистрибутивног система електричне енергије обезбеђује сигуран и поуздан рад дистрибутивног система и квалитет испоруке електричне енергије и поуздано управљање дистрибутивним системом. Корисници дистрибутивног система приступају овом систему по принципу недискриминације и економичности. Оператор обезбеђује развој дистрибутивног система којим се обезбеђује дугорочна способност дистрибутивног система да испуни рационалне захтеве за дистрибуцију електричне енергије и утврђује техничко-технолошких услова за повезивање електроенергетских објеката, уређаја и постројења у јединствен систем. Оператор даје информације енергетским субјектима и корисницима дистрибутивног система које су потребне за ефикасан приступ дистрибутивном систему, на принципима транспарентности и недискриминације. Оператор је одговоран за исправност и поузданост мерења електричне енергије на местима примопредаје у и из дистрибутивног система.

Оператор дистрибутивног система електричне енергије не може ни да купује ни да продаје електричну енергију, осим у случају куповине електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном систему.

Иди на врх