Uslovi Korišćenja

Korisnik prilikom kreiranja Korisničkog naloga unosi tačne i potpune podatke koji se zahtevaju. U slučaju unosa netačnih podataka Korisnički nalog neće biti kreiran. U vezi sa unetim podacima Korisnik, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, daje izričitu saglasnost da JP EPS te podatke može da upotrebi kao rukovalac, korisnik i obrađivač u svrhu korišćenja korisničkog naloga. Korisnik datu saglasnost može opozvati, u bilo kom trenutku. U slučaju opoziva Korisnički nalog će biti ugašen. Korisnik istovremeno potvrđuje da je o obradi podataka u svemu obavešten.