Invent  Invent

Неисправност рачуна


Рачун за електричну енергију урађен је на основу очитаног стања бројила и важећег Тарифног система за обрачун електричне енергије за тарифне купце.

Уколико купац примети неку неправилност на рачуну за електричну енергију може поднети рекламацију у року од осам дана од дана пријема рачуна.

Рекламације купаца на исправност рачуна за електричну енергију подносе се:

- на шалтеру електродистрибуције

- дописом путем поште

Потребно је попунити 2 обрасца Захтева за рекламацију рачуна и предати на шалтер надлежне електродистрибуције или послати поштом на адресу надлежне електродистрибуције.

Адресе надлежних електродистрибуција можете наћи овде.

Иди на врх