Invent  Invent

Overavanje brojila


Privredno društvo za distribuciju električne energije "Jugoistok" d.o.o. Niš akreditovano je za obavljanje poslova overavanja brojila električne energije za indirektno priključenje kao i za direktno i poluindirektno priključenje.

Potrebna dokumentacija za postupak overavanja brojila:

- zahtev za overavanje brojila

- zahtev za kontrolisanje brojila (kao prilog zahtevu za overavanje brojila)

- dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 280,00 dinara na:

            račun: 840-742221843-57

            broj modela: 97

            poziv na broj: 05-128

            svrha uplate: Republička administrativna taksa

            primalac: Vlada Republike Srbije

Zahtev možete podneti lično na šalterima ogranaka ED "Jugoistok" d.o.o. Niš ili na adresu ED "Jugoistok" d.o.o. Niš, Centar za smanjivanje gubitaka, Bulevar dr Zorana Đinđića br. 46a, 18000 Niš.

Potvrdu o akreditaciji i ciljeve i politiku kontrolnog tela možete naći ovde:

Akreditacija

Ciljevi kontrolnog tela

Politika kontrolnog tela

Idi na vrh