Invent  Invent

Оверавање бројила


Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Југоисток" д.о.о. Ниш акредитовано је за обављање послова оверавања бројила електричне енергије за индиректно прикључење као и за директно и полуиндиректно прикључење.

Потребна документација за поступак оверавања бројила:

- захтев за оверавање бројила

- захтев за контролисање бројила (као прилог захтеву за оверавање бројила)

- доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 280,00 динара на:

            рачун: 840-742221843-57

            број модела: 97

            позив на број: 05-128

            сврха уплате: Републичка административна такса

            прималац: Влада Републике Србије

Захтев можете поднети лично на шалтерима огранака ЕД "Југоисток" д.о.о. Ниш или на адресу ЕД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Центар за смањивање губитака, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а, 18000 Ниш.

Потврду о акредитацији и циљеве и политику контролног тела можете наћи овде:

Акредитација

Циљеви контролног тела

Политика контролног тела

Иди на врх