Invent  Invent

Најповољнији репрограм дуга за електричну енергију


По препоруци Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине Управни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ усвојио је одлуку о репрограму старог дуга за утрошену електричну енергију која ће се примењивати од 15. августа до 30. новембра ове године.

Овом одлуком је предвиђен финални и најповољнији репрограм који омогућава свим купцима-дужницима да коначно измире свој стари дуг за утрошену електричну енергију. Под старим дугом подразумева се укупан дуг према ЕД "Југоисток" д.о.о. Ниш на дан 31.05.2013. године, а који је неизмирен до 31.07.2013. године. 

Купци се могу одлучити за једнократно измирење дуга и на тај начин остварити отпуст од 40% дуга, односно једнократно измирују 60% од целокупног дуговања.

У зависности од висине дуга, стари дуг се може измирити у распону од 12 до 120 рата. Репрограм дуга до 60 рата подразумева отпуст дела дуга од 15 до 35% уколико се уредно измири репрограмирани дуг (тачни распони рата и процента отпуста дуга приказани су у табели). Измирење дуговања у 60 до 120 рата не укључује отпуст дуга. Међутим, измирење дуга у 60 до 120 рата је најпримамљивије за велики број купаца-дужника јер репрограм по овој одлуци, подразумева да се камата за време отплате репрограма не обрачунава на износ репрограмираног дуга.

Да би дужник потписао споразум о репрограму дуга потребно је да се обрати локалној електродистрибуцији, а један од услова је измирење месечног рачуна за електричну енергију утрошену у јуну. Споразум о репрограму могу закључити сви дужници, па и они који су утужени и они код којих је покренута принудна наплата, али уз услов да привредном друштву надокнаде све трошкове поступка. Сви дужници који су раније потписали споразуме о репрограму, такође, ако желе, могу да се јаве дистрибуцији како би споразум прилагодили новим повољнијим условима измирења дуга.

Овакву прилику за измирење дуговања за електричну енергију, купци треба да схвате озбиљно и да редовно измирују рате споразума. Наиме, ако купац не измири две узастопне рате и после упозорења, уговор о репрограму биће раскинут и обрачунаће се целокупан дуг са каматом као да споразум није ни закључен. Споразум ће садржати и одредбу којом се купцу дужнику ставља до знања да потписивањем споразума признаје целокупан износ старог дуга и да у случају раскида споразума на остатак дуга неће ставити приговор застарелости.

Купцима је на услузи бесплатан број Кориснички центар нашег привредног друштва - 0800-018-000 који ће у сваком тренутку пружати потребне информације о условима и погодностима закључења овог споразума, а такође, све информације могу добити и директно на шалтерима електродистрибуција.

Распон дуга и број рата:

Домаћинство

1.

од 10.001 до 50.000

12 рата

2.

од 50.001 до 100.000

24 рате

3.

од 100.001 до 250.000

36 рата

4.

од 250.001 до 500.000

48 рата

5.

од 500.001 до 1.000.000

60 рата

6.

више од 1.000.000

120 рата

Купци чији су објекти прикључени на ниски напон

1.

од 20.001 до 100.000

12 рата

2.

од 100.001 до 250.000

24 рате

3.

од 250.001 до 500.000

36 рата

4.

од 500.001 до 1.000.000

48 рата

5.

од 1.000.001 до 5.000.000

60 рата

6.

више од  5.000.000

120 рата

Купци чији су објекти прикључени на средњи и високи напон

1.

од 50.001 до 200.000

12 рата

2.

од 200.001 до 500.000

24 рате

3.

од 500.001 до 2.500.000

36 рата

4.

од 2.500.001 до 5.000.000

48 рата

5.

од 5.000.001 до 10.000.000

60 рата

6.

више од 10.000.000

120 рата

Условни отпуст дела старог дуга се одобрава у зависности од броја рата:

Број рата

Износ отпуста

једнократно измирење

40%

 до 12 рата

35%

од 12 до 24 рате

30%

од 24 до 36 рата

25%

од 36 до 48 рата

20%

од 48 до 60 рата

15%

од 60 до 120 рата

нема отпуста

Можете изабрати мањи број рата од предвиђених и тако остварити већи условни отпуст дела дуга. 

Директор ЕД "Југоисток" д.о.о. Ниш проф. др Игор Новаковић још једном позива све купце који имају дуговања за електричну енергију да искористе јединствену и последњу прилику за закључење споразума и коначно измирење дуговања уз отпуст дела дуга јер је овим условима дата прилика и најсиромашнијим купцима да реше проблем дуговања за електричну енергију коју обавезно треба да искористе.

Иницијатива за спровођење овог конкретног репрограма снажно је подржана од стране Скупштине града Ниша, иако се борба за исти није добила једногласно. Наиме,  директор Новаковић наглашава да оваква одлука није била у складу са интересима електродистрибуција са севера земље, али да је ово био једини начин да се заштите интереси купаца југоисточног конзумног подручја. - За узврат тражимо лојалност купаца, јер ће политика предузећа након 30. новембра бити значајно рестриктивнија него што је сад и то је одлука генералног директора и колегијума ЕПС-а“  – образлаже Новаковић и поручује купцима: „Кад кажем купци, пре свега, мислим на правна лица која ће без сумње бити утужена уколико не буду одговорила на ову погодност за коју смо се тешко изборили“.

Директор се овим обратио свим правним лицима, локалним самоуправама, јавним предузећима, државним институцијама: „Позивам пре свега директоре јавних предузећа и установа, градоначелнике и председнике општина на територији ЕД "Југоисток", да се укључе у овај репрограм, јер ћемо у противном бити приморани да уђемо у судске спорове, које ћемо сигурно добити“ – поручио је Новаковић.

Иди на врх