Invent  Invent

Zatezna kamata


Pojam zatezne kamate

Snabdevanje električnom energijom podrazumeva obligacioni odnos između privrednog društva za distribuciju električne energije, kao poverioca, i kupca električne energije, kao dužnika, u kojem je svaka od strana dužna da izvrši svoju obavezu i odgovorna je za njeno ispunjenje.

Takvo ponašanje ugovornih strana je propisano odredbom člana 17. Zakona o obligacionim odnosima. Na ovom načelu utemeljeno je pravo poverioca da od dužnika zahteva ispunjenje obaveze i njegova dužnost da istu ispuni savesno i u svemu kako ona glasi. To je izričito propisano odredbom člana 262. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima. Na taj način Zakonom je konstituisana obaveza dužnika da preuzetu obavezu izvrši na način i pod uslovima utvrđenim ugovorom. Blagovremeno ispunjenje preuzetih ugovornih obaveza je pravilo ponašanja u obligacionim odnosima.

Pod blagovremenim ispunjenjem obaveza kupca, u slučaju kupovine električne energije, podrazumeva se plaćanje računa do roka plaćanja naznačenog na računu za električnu energiju.

Ukoliko kupac ne ispuni svoje obaveze u roku plaćanja računa obavezan je da, za period docnje, plati zateznu kamatu. Takva obaveza dužnika konstituisana je odredbom člana 277. stav. 1. Zakona o obligacionim odnosima.

Dakle, zatezna kamata je kamata koju plaća dužnik ako nije izmirio dug o roku.

Obračun zatezne kamate

Zatezna kamata se obračunava nakon isteka predviđenog roka za plaćanje, a način obračuna zatezne kamate i visina stope zatezne kamate propisani su Zakonom o zateznoj kamati.

Zakonom o zateznoj kamati utvrđeno je da dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze plaća zateznu kamatu na iznos duga do dana isplate, po stopi utvrđenoj ovim zakonom.

Konkretno, zatezna kamata se obračunava na iznos mesečnog zaduženja za električnu energiju, koje se iskazuje na računu, od datuma predviđenog roka plaćanja tog zaduženja, do datuma isplate. Mesečno zaduženje za električnu energiju uključuje i iznos poreza na dodatu vrednost.

Zatezna kamata se, u slučaju docnje, obračunava svim kupcima električne energije, bez izuzetaka.

Kamatni obračun se vrši prilikom izrade narednog računa za električnu energiju. Iznos zatezne kamate se iskazuje u narednom računu i predstavlja stanja duga po osnovu kamate za prethodni period.

U slučaju delimičnog izmirenja zaduženja za električnu energiju, zatezna kamata se obračunava na iznos preostalog (neizmerenog) dugovanja.

Sumnja u ispravnost računa ne odlaže obračun zatezne kamate.

Stopa zatezne kamate

Stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena. 

Stopu zatezne kamate objavljuje Narodna banka Srbije na svojoj internet prezentaciji i primenjuju se od narednog dana od dana objavljivanja.

Stopa zatezne kamate iznosi 19,75%.

Metoda obračuna zatezne kamate

Zatezna kamata se obračunava za kalendarski broj dana perioda docnje u izmirivanju obaveza u odnosu na kalendarski broj dana u godini (365, odnosno 366 dana), primenom prostog interesnog računa od sto i dekurzivnog načina obračuna, bez pripisa obračunate zatezne kamate glavnici istekom obračunskog perioda, prema sledećoj formuli:

 gde je:

k – iznos zatezne kamate,

G – iznos duga,

p – propisana godišnja stopa zatezne kamate,

d – kalendarski broj dana docnje u obračunskom periodu,

Gd – kalendarski broj dana u godini (365 - prosta godina, odnosno 366 dana - prestupna godina).  

Primeri obračuna zatezne kamate

Primer 1.

Račun za električnu energiju utrošenu u januaru 2013. godine izdat je u februaru 2013. sa zaduženjem za električnu u iznosu 1.000,00 dinara i rokom plaćanja 20.02.2013. godine. Kamatni obračun se vrši prilikom obračuna električne energije utrošene u februaru 05.03.2013. godine i iznos zatezne kamate se prikazuje u martovskom računu. 

Prvi - poslednji dan obračuna: 20/02/2013 - 05/03/2013

Ukupan iznos zaduženja: 1.000,00 dinara

Period obračuna

Tip promene

Osnovica

Broj dana

Stopa

Iznos

20.02.2013.

-

zaduženje

-

-

-

1.000,00

20.02.2013.

05.03.2013.

kamata

1.000,00

13

19,75%

7,03

Ukupan iznos kamate: 7,03 dinara

Primer 2.

U ovom primeru obrađen je slučaj delimičnog izmirenja zaduženja za električnu energiju. Račun za električnu energiju utrošenu u januaru 2013. godine izdat je u februaru 2013. sa rokom plaćanja 20.02.2013. godine. Zaduženje za električnu na računu je 1.000,00 dinara. Račun je delimično izmiren uplatom od 300,00 dinara 22.02.2013. godine. Kamatni obračun se vrši prilikom obračuna električne energije utrošene u februaru 05.03.2013. godine i iznos zatezne kamate se prikazuje u martovskom računu.

Prvi - poslednji dan obračuna: 20/02/2013 - 05/03/2013

Ukupan iznos zaduženja: 1.000,00 dinara

Ukupan iznos uplata: 300,00 dinara

Period obračuna

Tip promene

Osnovica

Broj dana

Stopa

Iznos

20.02.2013.

-

zaduženje

-

-

-

1.000,00

20.02.2013.

21.02.2013.

kamata

1.000,00

2

19,75%

1,08

22.02.2013.

-

uplata

-

-

 

300,00

22.02.2013.

05.03.2013.

kamata

700

11

19,75%

4,17

Ukupan iznos kamate: 5,25 dinara

Izmirenje duga po osnovu kamate

Ukoliko kupac električne energije pored duga za utrošenu električnu energiju duguje i po osnovu zatezne kamate, prilikom uplate uračunavanje se vrši tako što se prvo otplaćuje kamata, a zatim glavnica duga. To je propisano odredbom člana 313. Zakona o obligacionim odnosima.

Imajući u vidu da se obračun zatezne kamate vrši prilikom obračuna utrošene električne energije u narednom mesecu i da se iznos zatezne kamate iskazuje u narednom računu, izmirenje duga po osnovu kamate je moguće tek nakon izdavanja narednog računa.

Ukoliko kupac izvrši uplatu u celosti po osnovu osnovnog duga u periodu između datuma roka plaćanja i datuma izdavanja narednog računa može uticati na smanjenje iznosa zatezne kamate, jer će zatezna kamata biti obračunata samo za period od datuma roka plaćanja do datuma uplate.

Prednosti plaćanja u roku

Naplata računa za utrošenu električnu energiju u roku plaćanja omogućava Elektroprivredi Srbije likvidno poslovanje, čime se obezbeđuje sigurno i redovno snabdevanje električnom energijom. Svesna značaja blagovremenog plaćanja Elektroprivreda je svojim kupcima obezbedila dodatnu stimulaciju za blagovremeno plaćanje.

Naime, kupci električne energije iz grupe domaćinstva, koji plaćaju zaduženja za električnu energiju u roku, pored izbegavanja dodatnih troškova na ime zatezne kamate, dobijaju popust u iznosu od 5% na iznos mesečnog računa.

Više o ovom, kao i ostalim popustima, možete pronaći ovde.

 

Idi na vrh