Invent  Invent

Затезна камата


Појам затезне камате

Снабдевање електричном енергијом подразумева облигациони однос између привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије, као повериоца, и купца електричне енергије, као дужника, у којем је свака од страна дужна да изврши своју обавезу и одговорна је за њено испуњење.

Такво понашање уговорних страна је прописано одредбом члана 17. Закона о облигационим односима. На овом начелу утемељено је право повериоца да од дужника захтева испуњење обавезе и његова дужност да исту испуни савесно и у свему како она гласи. То је изричито прописано одредбом члана 262. став 1. Закона о облигационим односима. На тај начин Законом је конституисана обавеза дужника да преузету обавезу изврши на начин и под условима утврђеним уговором. Благовремено испуњење преузетих уговорних обавеза је правило понашања у облигационим односима.

Под благовременим испуњењем обавеза купца, у случају куповине електричне енергије, подразумева се плаћање рачуна до рока плаћања назначеног на рачуну за електричну енергију.

Уколико купац не испуни своје обавезе у року плаћања рачуна обавезан је да, за период доцње, плати затезну камату. Таква обавеза дужника конституисана је одредбом члана 277. став. 1. Закона о облигационим односима.

Дакле, затезна камата је камата коју плаћа дужник ако није измирио дуг о року.

Обрачун затезне камате

Затезна камата се обрачунава након истека предвиђеног рока за плаћање, а начин обрачуна затезне камате и висина стопе затезне камате прописани су Законом о затезној камати.

Законом о затезној камати утврђено је да дужник који задоцни са испуњењем новчане обавезе плаћа затезну камату на износ дуга до дана исплате, по стопи утврђеној овим законом.

Конкретно, затезна камата се обрачунава на износ месечног задужења за електричну енергију, које се исказује на рачуну, од датума предвиђеног рока плаћања тог задужења, до датума исплате. Месечно задужење за електричну енергију укључује и износ пореза на додату вредност.

Затезна камата се, у случају доцње, обрачунава свим купцима електричне енергије, без изузетака.

Каматни обрачун се врши приликом израде наредног рачуна за електричну енергију. Износ затезне камате се исказује у наредном рачуну и представља стања дуга по основу камате за претходни период.

У случају делимичног измирења задужења за електричну енергију, затезна камата се обрачунава на износ преосталог (неизмереног) дуговања.

Сумња у исправност рачуна не одлаже обрачун затезне камате.

Стопа затезнe камате

Стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена. 

Стопу затезне камате објављује Народна банка Србије на својој интернет презентацији и примењују се од наредног дана од дана објављивања.

Стопа затезне камате износи 19,75%.

Метода обрачуна затезне камате

Затезна камата се обрачунава за календарски број дана периодa доцње у измиривању обавеза у односу на календарски број дана у години (365, односно 366 дана), применом простог интересног рачуна од сто и декурзивног начина обрачуна, без приписа обрачунате затезне камате главници истеком обрачунског периода, према следећој формули:

 где је:

k – износ затезне камате,

G – износ дуга,

p – прописана годишња стопа затезне камате,

d – календарски број дана доцње у обрачунском периоду,

Gd – календарски број дана у години (365 - проста година, односно 366 дана - преступна година).  

Примери обрачуна затезнe камате

Пример 1.

Рачун за електричну енергију утрошену у јануару 2013. године издат је у фебруару 2013. са задужењем за електричну у износу 1.000,00 динара и роком плаћања 20.02.2013. године. Каматни обрачун се врши приликом обрачуна електричне енергије утрошене у фебруару 05.03.2013. године и износ затезне камате се приказује у мартовском рачуну. 

Први - последњи дан обрачуна: 20/02/2013 - 05/03/2013

Укупан износ задужења: 1.000,00 динара

Период обрачуна

Тип промене

Oсновица

Број дана

Стопа

Износ

20.02.2013.

-

задужење

-

-

-

1.000,00

20.02.2013.

05.03.2013.

камата

1.000,00

13

19,75%

7,03

Укупан износ камате: 7,03 динара

Пример 2.

У овом примеру обрађен је случај делимичног измирења задужења за електричну енергију. Рачун за електричну енергију утрошену у јануару 2013. године издат је у фебруару 2013. са роком плаћања 20.02.2013. године. Задужење за електричну на рачуну је 1.000,00 динара. Рачун је делимично измирен уплатом од 300,00 динара 22.02.2013. године. Каматни обрачун се врши приликом обрачуна електричне енергије утрошене у фебруару 05.03.2013. године и износ затезне камате се приказује у мартовском рачуну.

Први - последњи дан обрачуна: 20/02/2013 - 05/03/2013

Укупан износ задужења: 1.000,00 динара

Укупан износ уплата: 300,00 динара

Период обрачуна

Тип промене

Основица

Број дана

Стопа

Износ

20.02.2013.

-

задужење

-

-

-

1.000,00

20.02.2013.

21.02.2013.

камата

1.000,00

2

19,75%

1,08

22.02.2013.

-

уплата

-

-

 

300,00

22.02.2013.

05.03.2013.

камата

700

11

19,75%

4,17

Укупан износ камате: 5,25 динара

Измирење дуга по основу камате

Уколико купац електричне енергије поред дуга за утрошену електричну енергију дугује и по основу затезне камате, приликом уплате урачунавање се врши тако што се прво отплаћује камата, а затим главница дуга. То је прописано одредбом члана 313. Закона о облигационим односима.

Имајући у виду да се обрачун затезне камате врши приликом обрачуна утрошене електричне енергије у наредном месецу и да се износ затезне камате исказује у наредном рачуну, измирење дуга по основу камате је могуће тек након издавања наредног рачуна.

Уколико купац изврши уплату у целости по основу основног дуга у периоду између датума рока плаћања и датума издавања наредног рачуна може утицати на смањење износа затезне камате, јер ће затезна камата бити обрачуната само за период од датума рока плаћања до датума уплате.

Предности плаћања у року

Наплата рачуна за утрошену електричну енергију у року плаћања омогућава Електропривреди Србије ликвидно пословање, чиме се обезбеђује сигурно и редовно снабдевање електричном енергијом. Свесна значаја благовременог плаћања Електропривреда је својим купцима обезбедила додатну стимулацију за благовремено плаћање.

Наиме, купци електричне енергије из групе домаћинства, који плаћају задужења за електричну енергију у року, поред избегавања додатних трошкова на име затезне камате, добијају попуст у износу од 5% на износ месечног рачуна.

Више о овом, као и осталим попустима, можете пронаћи овде.

 

Иди на врх