Invent  Invent

Promena imena/naziva kupca na računu


Promena imena kupca električne energije vrši se ukoliko se kao kupac el. energije pojavi drugo fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik od lica evidentiranog u bazi podataka ED "Jugoistok", d.o.o. Niš. 

Promena imena kupca električne energije vrši se saglasno Uredbi o uslovima isporuke električne energije.

FIZIČKO LICE 

Uz zahtev za promenu imena kupca električne energije, fizičko lice treba da priloži:

  1. fotokopiju lične karte
  2. dokaz o promeni vlasništva na objektu ili dokaz o stečenom pravnom osnovu za upis prava svojine na objektu ili delu objekta ili dokaz o sticanju prava korišćenja objekta ili dela objekta:

U slučaju dva ili više naslednika, podnosilac zahteva (sanaslednik) uz pravnosnažno rešenje o nasleđivanju prilaže i overenu izjavu ostalih suvlasnika da su saglasni da podnosilac zahteva postane registrovani kupac električne energije na objektu na kojem se traži promena.

U slučaju dva ili više vlasnika, podnosilac zahteva (suvlasnik) uz dokaz o vlasništvu prilaže i overenu izjavu ostalih suvlasnika da su saglasni da podnosilac zahteva postane registrovani kupac električne energije na objektu na kojem se traži promena.

PRAVNO LICE/PREDUZETNIK

Uz zahtev za promenu imena kupca električne energije pravno lice/preduzetnik treba da priloži:

  1. fotokopiju lične karte (za pravno lice fotokopiju lične karte prilaže zastupnik pravnog lica ili drugo lice po ovlašćenju zakonskog zastupnika)
  2. rešenje o registraciji iz Agencije za privredne registre
  3. dokaz o promeni vlasništva na objektu ili dokaz o stečenom pravnom osnovu za upis prava svojine na objektu ili delu objekta ili dokaz o sticanju prava korišćenja objekta ili dela objekta:

Ukoliko pravno lice/preduzetnik kao korisnik objekta ili dela objekta podnese zahtev za promenu imena kupca električne energije, vlasnik objekta sa elektrodistribucijom zaključuje ugovor o jemstvu, a korisnik objekta posle zaključenja ugovora o jemstvu može priložiti i blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem.

KAKO MOŽETE PODNETI ZAHTEV?

Zahtev za promenu imena kupca električne energije možete preuzeti na šalterima elektrodistribucija ili ovde:

Zahtev za promenu imena kupca električne energije

Zahtev sa skeniranom dokumentacijom možete dostaviti:

- lično na šalter nadležne elektrodistribucije

- putem pošte (adrese nadležnih ogranaka pogledajte ovde)

- ili na neki od navedenih mejlova u zavisnosti od ogranka kojem pripadate:

ogranak ED Elektrotimok:

ogranak ED Niš:

ogranak ED Pirot:

ogranak ED Prokuplje:

ogranak ED Leskovac:

ogranak ED Vranje:

jelenan@elektrotimok.rs

promenaimena.ednis@eps.rs

ivan.jovanovic@jugoistok.com

ljubinka.mrdjenovic@jugoistok.com

dragi.stankovic@jugoistok.com

ljubisa.dimitrijevic@jugoistok.com

Svaki zahtev mora da sadrži svojeručan potpis, dok ostale podatke možete popuniti elektronskim putem. Obrazac koji preuzimate sa našeg sajta i popunjavate elektronskim putem, možete samo odštampati, a zatim potpisati i skeniran zahtev poslati na neku od navedenih mejl adresa.

Navedene mejl adrese možete koristiti i za pitanja koja se odnose na promenu imena kupca električne energije.

NAPOMENA:

Zahtev i dokumentacija za promenu imena kupca električne energije podnosi se ogranku ED "Jugoistok", d.o.o. Niš na čijoj teritoriji se nalazi objekat na kome su nastale promene.

Nakon obrade zahteva sa podnosiocem zahteva zaključuje se ugovor o prodaji električne energije.

Idi na vrh