Invent  Invent

Промена имена/назива купца на рачуну


Промена имена купца електричне енергије врши се уколико се као купац ел. енергије појави друго физичко лице, правно лице или предузетник од лица евидентираног у бази података ЕД "Југоисток", д.о.о. Ниш. 

Промена имена купца електричне енергије врши се сагласно Уредби о условима испоруке електричне енергије.

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

Уз захтев за промену имена купца електричне енергије, физичко лице треба да приложи:

  1. фотокопију личне карте
  2. доказ о промени власништва на објекту или доказ о стеченом правном основу за упис права својине на објекту или делу објекта или доказ о стицању права коришћења објекта или дела објекта:

У случају два или више наследника, подносилац захтева (санаследник) уз правноснажно решење о наслеђивању прилаже и оверену изјаву осталих сувласника да су сагласни да подносилац захтева постане регистровани купац електричне енергије на објекту на којем се тражи промена.

У случају два или више власника, подносилац захтева (сувласник) уз доказ о власништву прилаже и оверену изјаву осталих сувласника да су сагласни да подносилац захтева постане регистровани купац електричне енергије на објекту на којем се тражи промена.

ПРАВНО ЛИЦЕ/ПРЕДУЗЕТНИК

Уз захтев за промену имена купца електричне енергије правно лице/предузетник треба да приложи:

  1. фотокопију личне карте (за правно лице фотокопију личне карте прилаже заступник правног лица или друго лице по овлашћењу законског заступника)
  2. решење о регистрацији из Агенције за привредне регистре
  3. доказ о промени власништва на објекту или доказ о стеченом правном основу за упис права својине на објекту или делу објекта или доказ о стицању права коришћења објекта или дела објекта:

Уколико правно лице/предузетник као корисник објекта или дела објекта поднесе захтев за промену имена купца електричне енергије, власник објекта са електродистрибуцијом закључује уговор о јемству, а корисник објекта после закључења уговора о јемству може приложити и бланко соло меницу са меничним овлашћењем.

КАКО МОЖЕТЕ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ?

Захтев за промену имена купца електричне енергије можете преузети на шалтерима електродистрибуција или овде:

Захтев за промену имена купца електричне енергије

Захтев са скенираном документацијом можете доставити:

- лично на шалтер надлежне електродистрибуције

- путем поште (адресе надлежних огранака погледајте овде)

- или на неки од наведених мејлова у зависности од огранка којем припадате:

огранак ЕД Електротимок:

огранак ЕД Ниш:

огранак ЕД Пирот:

огранак ЕД Прокупље:

огранак ЕД Лесковац:

огранак ЕД Врање:

jelenan@elektrotimok.rs

promenaimena.ednis@eps.rs

ivan.jovanovic@jugoistok.com

ljubinka.mrdjenovic@jugoistok.com

dragi.stankovic@jugoistok.com

ljubisa.dimitrijevic@jugoistok.com

Сваки захтев мора да садржи својеручан потпис, док остале податке можете попунити електронским путем. Образац који преузимате са нашег сајта и попуњавате електронским путем, можете само одштампати, а затим потписати и скениран захтев послати на неку од наведених мејл адреса.

Наведене мејл адресе можете користити и за питања која се односе на промену имена купца електричне енергије.

НАПОМЕНА:

Захтев и документација за промену имена купца електричне енергије подноси се огранку ЕД "Југоисток", д.о.о. Ниш на чијој територији се налази објекат на коме су настале промене.

Након обраде захтева са подносиоцем захтева закључује се уговор о продаји електричне енергије.

Иди на врх