Invent  Invent

Kupci na tržištu


U skladu sa Zakonom o energetici pravo na javno snabdevanje imaće:

            - od 1. januara 2013. godine, krajnji kupci električne energije, odnosno prirodnog gasa čiji su objekti priključeni na distributivni sistem;

            - od 1. januara 2014. godine samo domaćinstva i mali kupci električne energije;

            - od 1. januara 2015. godine samo domaćinstva i mali kupci prirodnog gasa.

 

Od 01.01.2014. pravo na javno snabdevanje prestalo je kupcima:

            - koji su priključeni na srednji napon i

            - kupcima koji su priključeni na niski napon, a koji imaju 50 i više zaposlenih i ukupan godišnji prihod veći od 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti.

 

Kontakt osoba za snabdevače električnom energijom povodom kupaca koji izlaze na tržište od 01.01.2014, a koji su priključeni na distributivni sistem koji pripada ED "Jugoistok" d.o.o. Niš je Bojana Nedeljković, telefon: 018/518-528 i mejl: snabdevaci@jugoistok.com

Idi na vrh