Invent  Invent

Elementi računa


Računi za električnu energiju do 01.07.2013.

Domaćinstvo

Račun za električnu energiju izdaje se svakog meseca za prethodni mesec saglasno Uredbi o uslovima isporuke električne energije. Račun izgleda ovako:

Elementi računa

 

Prva strana računa

1 Informacije o našem PD
2 Informacija o ogranku kojem pripada Vaš objekat
3 Informacije o računu sadrže:
 • ED broj je jedinstven za svaki objekat
 • broj računa i period obračuna je mesec na koji se odnosi račun
 • broj dana pokazuje na koliko dana je izvršeno očitavanje brojila. Uglavnom je to 30 dana, ali može biti 1-2 dana razlike. Ukoliko kupac nije omogućio očitavanje brojila, na računu će pisati neočitano.
 • Datum prometa pokazuje datum kada je izvršeno očitavanje brojila
 • Rok plaćanja ukazuje na rok dospeća, odnosno rok do kojeg treba da izmirite svoj račun i na taj način ostvarite pravo na popuste (više o popustima možete saznati ovde). Ukoliko ne izmirujete svoje obaveze na vreme, odnosno do datuma dospeća gubite pravo na popuste i u sledećem obračunu biće uračunata kamata na osnovu Zakona o visini stope zatezne kamate.

 

4 Podaci o kupcu električne energije obuhvataju ime, prezime i adresu mernog mesta
5 Dostavna adresa je adresa na kojoj se dostavljaju računi za električnu energiju koja može biti različita od adrese mernog mesta. Više o promeni dostavne adrese možete naći ovde.
6 Analitički prikaz zaduženja za električnu energiju prikazuje koliko je iznosilo zaduženje za el. energiju na početku obračunskog perioda za koji se izdaje račun, da li je, kada i u kojem iznosu izvršena uplata i koliko je trenutno mesečno zaduženje (na drugoj strani računa prikazana je struktura mesečnog zaduženja). Takođe, ukoliko je izvršena, biće prikazana i uplata za RTV pretplatu. Kada se saberu svi iznosi dugovanja za el. energiju, iznos kamate (ukoliko je ima) i od njih oduzme iznos uplate dobija se dug po računu za el. energiju.
7 Analitički prikaz zaduženja za RTV pretplatu prikazuje koliko je iznosilo zaduženje za RTV pretplatu na početku obračunskog perioda za koji se izdaje račun, da li je, kada i u kom iznosu izvršena uplata za RTV pretplatu i trenutno mesečno zaduženje. Kada se saberu svi iznosi dugovanja za RTV pretplatu i od njih oduzme iznos uplate dobija se dug po računu za RTV pretplatu.
8 Ukupno za uplatu je iznos koji se dobija zbirom duga po računu za el. energiju i duga po računu za RTV pretplatu.
9 Obaveštenje uplatom kolikog iznosa možete ostvariti popust za redovno plaćanje koji će biti prikazan i obračunat na sledećem računu.

 

Druga strana računa

10 Stanje brojila na dan čitanja prikazuje prethodno i novo stanje u višem dnevnom tarifnom stavu i prethodno i novo stanje u nižem dnevnom tarifnom stavu na Vašem brojilu.
11 Broj ugovora o prodaji električne energije. Više o ugovoru možete saznati ovde.
12 Odobrena snaga na osnovu Rešenja o odobrenju za priključenje na DEES.
13 Potrošeni kilovatčasovi u periodu očitavanja raspoređeni po zonama u višoj i nižoj tarifi ukoliko kupac ima dvotarifno brojilo. Ukoliko kupac ima jednotarifno brojilo, kupuje električnu energiju po jednoj tarifi.
14 Tarifni stavovi za količinu potrošnje, odnosno zone u potrošnji električne energije:
 • Tarifni stav za racionalnu potrošnju - zelena zona je do 350 kWh za period očitavanja od 30 dana
 • Tarifni stav za umerenu potrošnju - plava zona je preko 350 kWh do 1600 kWh za period očitavanja od 30 dana
 • Tarifni stav za veliku potrošnju - crvena zona je preko 1600 kWh za period očitavanja od 30 dana

 

Ukoliko je period očitavanja manji ili veći od 30 dana, razlikovaće se iznos potrošenih kilovatčasova po zonama, ali to neće uticati na iznos koji će se obračunati za utrošenu električnu energiju.

15 Cena kilovatčasova prikazana po zonama i tarifama. Cenovnik za električnu energiju možete naći ovde.
16 Ukupno energija prikazuje ukupno potrošene kilovatčasove i njihov iznos u dinarima.
17 Obračunska snaga je snaga koju su kupac i elektrodistribucija ugovorili Rešenjem o odobrenju za priključenje na DEES i predstavlja najveću jednovremenu snagu uključenih uređaja u stanu/kući. Kupac može tražiti i povećanje odobrene snage. Više o tome možete saznati ovde.Obračunska snaga se izražava u kilovatima, uglavnom, iznosi 11,04, a plaća se mesečno bez obzira da li je ostvarena potrošnja el. energije u tom mesecu. Svi kupci koji troše od jednog do 350 kWh plaćaju obračunsku snagu od 6,9 kWh.Obračunska snaga je propisana Tarifnim sistemom za obračun električne energije za tarifne kupce.
18 Naknada za merno mestoplaća se mesečno bez obzira da li je ostvarena potrošnja el. energije u tom mesecu. Ta sredstva se koriste za finansiranje troškova koji nastaju u poslovanju sa kupcima kao što su zaključivanje ugovora, izrada računa itd.Naknada za merno mesto je propisana Tarifnim sistemom za obračun električne energije za tarifne kupce.
19 Popust za plaćanje u roku dospeća je popust koji ste ostvarili uplatom prethodnog računa do datuma dospeća i za taj iznos biće smanjena osnovica računa. Na ovom mestu biće prikazani i drugi popusti ukoliko ste ih ostvarili. Više o popustima možete saznati ovde.
20 Osnovica na koju se obračunava porez na dodatu vrednost. Predstavlja zbir "ukupno energija", obračunske snage i naknade za merno mesto umanjen za neki od popusta ukoliko ste ih ostvarili.
21 Iznos poreza na dodatu vrednost (PDV) koji se dobija primenom propisane stope poreza na poresku osnovicu.
22 Zaduženje za obračunski period je zbir obračunske osnovice i poreza na dodatu vrednost.
23 Iznos RTV pretplate za obračunski period.
24 Ukupno mesečno zaduženje koje obuhvata zaduženje za obračunski period i iznos RTV pretplate za obračunski period

 

Pravna lica/preduzetnici - široka potrošnja

Račun za električnu energiju za pravna lica/preduzetnike izdaje se svakog meseca za prethodni mesec saglasno Uredbi o uslovima isporuke električne energije. Račun izgleda ovako:

 

 

 

1 Informacije o našem PD
2 Informacija o ogranku kojem pripada Vaš objekat
3 Informacije o računu sadrže:
 • ED broj je jedinstven za svaki objekat
 • broj računa i period obračuna je mesec na koji se odnosi račun
 • broj dana pokazuje na koliko dana je izvršeno očitavanje brojila. Uglavnom je to 30 dana, ali može biti 1-2 dana razlike. Ukoliko kupac nije omogućio očitavanje brojila, na računu će pisati neočitano.
 • Datum prometa pokazuje datum kada je izvršeno očitavanje brojila
 • Rok plaćanja ukazuje na rok dospeća, odnosno rok do kojeg treba da izmirite svoj račun. Ukoliko ne izmirujete svoje obaveze na vreme, odnosno do datuma dospeća, u sledećem obračunu biće uračunata kamata na osnovu Zakona o visini stope zatezne kamate.

 

4 Podaci o kupcu električne energije obuhvataju naziv pravnog lica/preduzetnika koje je vlasnik objekta, odnosno ime i prezime fizičkog lica koje je vlasnik poslovnog prostora i adresu mernog mesta.
5 Podaci o platiocu sadrže šifru platioca i podatke o sedištu pravnog lica/preduzetnika. Ovi podaci mogu biti isti kao i podaci o kupcu, ukoliko je sedište pravnog lica/preduzetnika isto gde i merno mesto.Ukoliko je neko pravno lice/preduzetnik uzelo u zakup poslovni prostor koje je u vlasništvu fizičkog lica ili drugog pravnog lica biće prikazani podaci pravnog lica/preduzetnika koje je zakupac. Više o platiocima možete saznati ovde.
6 Kategorija kojoj pripada kupac saglasno Tarifnom sistemu za obračun električne energije za tarifne kupce i broj ugovora o prodaji električne energije. Više o ugovoru možete saznati ovde.
7 Odobrena snaga na osnovu Rešenja o odobrenju za priključenje na DEES.
8 Stanje brojila na dan čitanja prikazuje prethodno i novo stanje u višem dnevnom tarifnom stavu (VT) i nižem dnevnom tarifnom stavu (NT) na Vašem brojilu.
9 Ukupno utrošeni kilovatčasovi u periodu očitavanja u nižoj i višoj tarifi.
10 Potrošeni kilovatčasovi u periodu očitavanja raspoređeni po zonama u višoj i nižoj tarifi ukoliko kupac ima dvotarifno brojilo. Ukoliko kupac ima jednotarifno brojilo, kupuje električnu energiju po jednoj tarifi.
11 Tarifni stavovi za količinu potrošnje, odnosno zone u potrošnji električne energije:
 • Tarifni stav za racionalnu potrošnju - zelena zona je do 350 kWh za period očitavanja od 30 dana
 • Tarifni stav za umerenu potrošnju - plava zona je preko 350 kWh do 1600 kWh za period očitavanja od 30 dana
 • Tarifni stav za veliku potrošnju - crvena zona je preko 1600 kWh za period očitavanja od 30 dana

 

Ukoliko je period očitavanja manji ili veći od 30 dana, razlikovaće se iznos potrošenih kilovatčasova po zonama, ali to neće uticati na iznos koji će se obračunati za utrošenu električnu energiju.

12 Cena kilovatčasova prikazana po zonama i tarifama. Cenovnik za električnu energiju možete naći ovde.
13 Ukupno za energiju prikazuje iznos ukupno potrošenih kilovatčasova u dinarima.
14 Obračunska snaga je snaga koju su kupac i elektrodistribucija ugovorili Rešenjem o odobrenju za priključenje na DEES i predstavlja najveću jednovremenu snagu uključenih uređaja u objektu. Kupac može tražiti i povećanje odobrene snage. Više o tome možete saznati ovde.Obračunska snaga se izražava u kilovatima, uglavnom, iznosi 11,04, a plaća se mesečno bez obzira da li je ostvarena potrošnja el. energije u tom mesecu.Obračunska snaga je propisana Tarifnim sistemom za obračun električne energije za tarifne kupce.
15 Naknada za merno mestoplaća se mesečno bez obzira da li je ostvarena potrošnja el. energije u tom mesecu. Ta sredstva se koriste za finansiranje troškova koji nastaju u poslovanju sa kupcima kao što su zaključivanje ugovora, izrada računa itd.Naknada za merno mesto propisana je Tarifnim sistemom za obračun električne energije za tarifne kupce.
16 Osnovica na koju se obračunava porez na dodatu vrednost. Predstavlja zbir "ukupno za energiju", obračunske snage i naknade za merno mesto.
17 Iznos poreza na dodatu vrednost (PDV) koji se dobija primenom propisane stope poreza na poresku osnovicu.
18 Zaduženje za obračunski period je zbir obračunske osnovice i poreza na dodatu vrednost.
19 Stanje duga na kraju obračunskog perioda uzimajući u obzir sve uplate u obračunskom periodu.
20 Zaduženje za obračunski period (više pod brojem 18).
21 Kamata za prethodni obračunski period. Ukoliko uplata nije izvršena u roku dospeća obračunava se kamata na osnovu Zakona o visini stope zatezne kamate.
22 Ukupno za uplatu je iznos koji obuhvata stanje duga, zaduženje za obračunski period i i kamatu.
23 Troškovi pristupa i korišćenja sistema za distribuciju električne energije predviđeni su Tarifnim sistemom za obračun električne energije za tarifne kupce. Oni su već uračunati u cenu električne energije, a ovde je prikazan njihov iznos u dinarima.

 

Kupci sa merenjem snage

 

 

1 Informacije o našem PD
2 Informacija o ogranku kojem pripada Vaš objekat
3 Informacije o računu sadrže:
 • ED broj je jedinstven za svaki objekat
 • broj računa i period obračuna je mesec na koji se odnosi račun
 • broj dana pokazuje na koliko dana je izvršeno očitavanje brojila. Uglavnom je to 30 dana, ali može biti 1-2 dana razlike. Ukoliko kupac nije omogućio očitavanje brojila, na računu će pisati neočitano.
 • Datum prometa pokazuje datum kada je izvršeno očitavanje brojila
 • Rok plaćanja ukazuje na rok dospeća, odnosno rok do kojeg treba da izmirite svoj račun. Ukoliko ne izmirujete svoje obaveze na vreme, odnosno do datuma dospeća, u sledećem obračunu biće uračunata kamata na osnovu Zakona o visini stope zatezne kamate.

 

4 Podaci o kupcu električne energije obuhvataju naziv pravnog lica/preduzetnika koje je vlasnik objekta, odnosno ime i prezime fizičkog lica koje je vlasnik poslovnog prostora i adresu mernog mesta.
5 Podaci o platiocu sadrže šifru platioca i podatke o sedištu pravnog lica/preduzetnika. Ovi podaci mogu biti isti kao i podaci o kupcu, ukoliko je sedište pravnog lica/preduzetnika isto gde i merno mesto.Međutim, ukoliko je neko pravno lice/preduzetnik uzelo u zakup poslovni prostor koje je u vlasništvu fizičkog lica ili drugog pravnog lica biće prikazani podaci pravnog lica/preduzetnika koje je zakupac. Više o platiocima možete saznati ovde.
6 Kategorija kojoj pripada kupac el. energije saglasno Tarifnom sistemu za obračun električne energije za tarifne kupce i broj ugovora o prodaji električne energije. Više o ugovoru možete saznati ovde.
7 Odobrena snaga na osnovu Rešenja o odobrenju za priključenje na DEES.
8 Granična vrednost tarifnog stava "reaktivna energija" za tekući obračunski period dobijena primenom faktora snage 0,95.
9 Stanje brojila na dan čitanja prikazuje stanje maksimalne aktivne snage i prethodno i novo stanje za aktivnu i reaktivnu energiju u višem dnevnom tarifnom stavu (VT) i nižem dnevnom tarifnom stavu (NT).
10 Konstanta brojila
11 Količine snage i energije dobijene primenom izmerenih stanja i konstante
12 Obračunske količine snage i energije dobijene primenom Tarifnog sistema za obračun električne energije za tarifne kupce
13 Cena po prikazanim tarifnim stavovima. Cenovnik za električnu energiju možete naći ovde.
14 Ukupno za energiju i snagu prikazuje iznos ukupno potrošene energije i snage u dinarima.
15 Naknada za merno mestoplaća se mesečno bez obzira da li je ostvarena potrošnja el. energije u tom mesecu. Ta sredstva se koriste za finansiranje troškova koji nastaju u poslovanju sa kupcima kao što su zaključivanje ugovora, izrada računa itd.Naknada za merno mesto propisana je Tarifnim sistemom za obračun električne energije za tarifne kupce.
16 Osnovica na koju se obračunava porez na dodatu vrednost. Predstavlja zbir "ukupno za energiju i snagu" i naknade za merno mesto.
17 Iznos poreza na dodatu vrednost (PDV) koji se dobija primenom propisane stope poreza na poresku osnovicu.
18 Troškovi pristupa i korišćenja sistema za distribuciju električne energije predviđeni su Tarifnim sistemom za obračun električne energije za tarifne kupce. Oni su već uračunati u cenu električne energije, a ovde je prikazan njihov iznos u dinarima.
19 Zaduženje za obračunski period je zbir obračunske osnovice i poreza na dodatu vrednost.
20 Stanje duga na kraju obračunskog perioda uzimajući u obzir sve uplate u obračunskom periodu.
21 Zaduženje za obračunski period (više pod brojem 19)
22 Kamata za prethodni obračunski period. Ukoliko uplata nije izvršena u roku dospeća obračunava se kamata na osnovu Zakona o visini stope zatezne kamate.
23 Ukupno za uplatu je iznos koji obuhvata stanje duga, zaduženje za obračunski period i i kamatu.

 

 

Idi na vrh