Invent  Invent

Елементи рачуна


Рачуни за електричну енергију до 01.07.2013.

Домаћинство

Рачун за електричну енергију издаје се сваког месеца за претходни месец сагласно Уредби о условима испоруке електричне енергије. Рачун изгледа овако:

Елементи рачуна

 

Прва страна рачуна

1 Информације о нашем ПД
2 Информација о огранку којем припада Ваш објекат
3 Информације о рачуну садрже:
 • ЕД број је јединствен за сваки објекат
 • број рачуна и период обрачуна је месец на који се односи рачун
 • број дана показује на колико дана је извршено очитавање бројила. Углавном је то 30 дана, али може бити 1-2 дана разлике. Уколико купац није омогућио очитавање бројила, на рачуну ће писати неочитано.
 • Датум промета показује датум када је извршено очитавање бројила
 • Рок плаћања указује на рок доспећа, односно рок до којег треба да измирите свој рачун и на тај начин остварите право на попусте (више о попустима можете сазнати овде). Уколико не измирујете своје обавезе на време, односно до датума доспећа губите право на попусте и у следећем обрачуну биће урачуната камата на основу Закона о висини стопе затезне камате.

 

4 Подаци о купцу електричне енергије обухватају име, презиме и адресу мерног места
5 Доставна адреса је адреса на којој се достављају рачуни за електричну енергију која може бити различита од адресе мерног места. Више о промени доставне адресе можете наћи овде.
6 Аналитички приказ задужења за електричну енергију приказује колико је износило задужење за ел. енергију на почетку обрачунског периода за који се издаје рачун, да ли је, када и у којем износу извршена уплата и колико је тренутно месечно задужење (на другој страни рачуна приказана је структура месечног задужења). Такође, уколико је извршена, биће приказана и уплата за РТВ претплату. Када се саберу сви износи дуговања за ел. енергију, износ камате (уколико је има) и од њих одузме износ уплате добија се дуг по рачуну за ел. енергију.
7 Аналитички приказ задужења за РТВ претплату приказује колико је износило задужење за РТВ претплату на почетку обрачунског периода за који се издаје рачун, да ли је, када и у ком износу извршена уплата за РТВ претплату и тренутно месечно задужење. Када се саберу сви износи дуговања за РТВ претплату и од њих одузме износ уплате добија се дуг по рачуну за РТВ претплату.
8 Укупно за уплату је износ који се добија збиром дуга по рачуну за ел. енергију и дуга по рачуну за РТВ претплату.
9 Обавештење уплатом коликог износа можете остварити попуст за редовно плаћање који ће бити приказан и обрачунат на следећем рачуну.

 

Друга страна рачуна

10 Стање бројила на дан читања приказује претходно и ново стање у вишем дневном тарифном ставу и претходно и ново стање у нижем дневном тарифном ставу на Вашем бројилу.
11 Број уговора о продаји електричне енергије. Више о уговору можете сазнати овде.
12 Одобрена снага на основу Решења о одобрењу за прикључење на ДЕЕС.
13 Потрошени киловатчасови у периоду очитавања распоређени по зонама у вишој и нижој тарифи уколико купац има двотарифно бројило. Уколико купац има једнотарифно бројило, купује електричну енергију по једној тарифи.
14 Тарифни ставови за количину потрошње, односно зоне у потрошњи електричне енергије:
 • Тарифни став за рационалну потрошњу - зелена зона је до 350 kWh за период очитавања од 30 дана
 • Тарифни став за умерену потрошњу - плава зона је преко 350 kWh до 1600 kWh за период очитавања од 30 дана
 • Тарифни став за велику потрошњу - црвена зона је преко 1600 kWh за период очитавања од 30 дана

 

Уколико је период очитавања мањи или већи од 30 дана, разликоваће се износ потрошених киловатчасова по зонама, али то неће утицати на износ који ће се обрачунати за утрошену електричну енергију.

15 Цена киловатчасова приказана по зонама и тарифама. Ценовник за електричну енергију можете наћи овде.
16 Укупно енергија приказује укупно потрошене киловатчасове и њихов износ у динарима.
17 Обрачунска снага је снага коју су купац и електродистрибуција уговорили Решењем о одобрењу за прикључење на ДЕЕС и представља највећу једновремену снагу укључених уређаја у стану/кући. Купац може тражити и повећање одобрене снаге. Више о томе можете сазнати овде.Обрачунска снага се изражава у киловатима, углавном, износи 11,04, а плаћа се месечно без обзира да ли је остварена потрошња ел. енергије у том месецу. Сви купци који троше од једног до 350 kWh плаћају обрачунску снагу од 6,9 kWh.Обрачунска снага је прописана Тарифним системом за обрачун електричне енергије за тарифне купце.
18 Накнада за мерно местоплаћа се месечно без обзира да ли је остварена потрошња ел. енергије у том месецу. Та средства се користе за финансирање трошкова који настају у пословању са купцима као што су закључивање уговора, израда рачуна итд.Накнада за мерно место је прописана Тарифним системом за обрачун електричне енергије за тарифне купце.
19 Попуст за плаћање у року доспећа је попуст који сте остварили уплатом претходног рачуна до датума доспећа и за тај износ биће смањена основица рачуна. На овом месту биће приказани и други попусти уколико сте их остварили. Више о попустима можете сазнати овде.
20 Основица на коју се обрачунава порез на додату вредност. Представља збир "укупно енергија", обрачунске снаге и накнаде за мерно место умањен за неки од попуста уколико сте их остварили.
21 Износ пореза на додату вредност (ПДВ) који се добија применом прописане стопе пореза на пореску основицу.
22 Задужење за обрачунски период је збир обрачунске основице и пореза на додату вредност.
23 Износ РТВ претплате за обрачунски период.
24 Укупно месечно задужење које обухвата задужење за обрачунски период и износ РТВ претплате за обрачунски период

 

Правна лица/предузетници - широка потрошња

Рачун за електричну енергију за правна лица/предузетнике издаје се сваког месеца за претходни месец сагласно Уредби о условима испоруке електричне енергије. Рачун изгледа овако:

 

 

 

1 Информације о нашем ПД
2 Информација о огранку којем припада Ваш објекат
3 Информације о рачуну садрже:
 • ЕД број је јединствен за сваки објекат
 • број рачуна и период обрачуна је месец на који се односи рачун
 • број дана показује на колико дана је извршено очитавање бројила. Углавном је то 30 дана, али може бити 1-2 дана разлике. Уколико купац није омогућио очитавање бројила, на рачуну ће писати неочитано.
 • Датум промета показује датум када је извршено очитавање бројила
 • Рок плаћања указује на рок доспећа, односно рок до којег треба да измирите свој рачун. Уколико не измирујете своје обавезе на време, односно до датума доспећа, у следећем обрачуну биће урачуната камата на основу Закона о висини стопе затезне камате.

 

4 Подаци о купцу електричне енергије обухватају назив правног лица/предузетника које је власник објекта, односно име и презиме физичког лица које је власник пословног простора и адресу мерног места.
5 Подаци о платиоцу садрже шифру платиоца и податке о седишту правног лица/предузетника. Ови подаци могу бити исти као и подаци о купцу, уколико је седиште правног лица/предузетника исто где и мерно место.Уколико је неко правно лице/предузетник узело у закуп пословни простор које је у власништву физичког лица или другог правног лица биће приказани подаци правног лица/предузетника које је закупац. Више о платиоцима можете сазнати овде.
6 Категорија којој припада купац сагласно Тарифном систему за обрачун електричне енергије за тарифне купце и број уговора о продаји електричне енергије. Више о уговору можете сазнати овде.
7 Одобрена снага на основу Решења о одобрењу за прикључење на ДЕЕС.
8 Стање бројила на дан читања приказује претходно и ново стање у вишем дневном тарифном ставу (ВТ) и нижем дневном тарифном ставу (НТ) на Вашем бројилу.
9 Укупно утрошени киловатчасови у периоду очитавања у нижој и вишој тарифи.
10 Потрошени киловатчасови у периоду очитавања распоређени по зонама у вишој и нижој тарифи уколико купац има двотарифно бројило. Уколико купац има једнотарифно бројило, купује електричну енергију по једној тарифи.
11 Тарифни ставови за количину потрошње, односно зоне у потрошњи електричне енергије:
 • Тарифни став за рационалну потрошњу - зелена зона је до 350 kWh за период очитавања од 30 дана
 • Тарифни став за умерену потрошњу - плава зона је преко 350 kWh до 1600 kWh за период очитавања од 30 дана
 • Тарифни став за велику потрошњу - црвена зона је преко 1600 kWh за период очитавања од 30 дана

 

Уколико је период очитавања мањи или већи од 30 дана, разликоваће се износ потрошених киловатчасова по зонама, али то неће утицати на износ који ће се обрачунати за утрошену електричну енергију.

12 Цена киловатчасова приказана по зонама и тарифама. Ценовник за електричну енергију можете наћи овде.
13 Укупно за енергију приказује износ укупно потрошених киловатчасова у динарима.
14 Обрачунска снага је снага коју су купац и електродистрибуција уговорили Решењем о одобрењу за прикључење на ДЕЕС и представља највећу једновремену снагу укључених уређаја у објекту. Купац може тражити и повећање одобрене снаге. Више о томе можете сазнати овде.Обрачунска снага се изражава у киловатима, углавном, износи 11,04, а плаћа се месечно без обзира да ли је остварена потрошња ел. енергије у том месецу.Обрачунска снага је прописана Тарифним системом за обрачун електричне енергије за тарифне купце.
15 Накнада за мерно местоплаћа се месечно без обзира да ли је остварена потрошња ел. енергије у том месецу. Та средства се користе за финансирање трошкова који настају у пословању са купцима као што су закључивање уговора, израда рачуна итд.Накнада за мерно место прописана је Тарифним системом за обрачун електричне енергије за тарифне купце.
16 Основица на коју се обрачунава порез на додату вредност. Представља збир "укупно за енергију", обрачунске снаге и накнаде за мерно место.
17 Износ пореза на додату вредност (ПДВ) који се добија применом прописане стопе пореза на пореску основицу.
18 Задужење за обрачунски период је збир обрачунске основице и пореза на додату вредност.
19 Стање дуга на крају обрачунског периода узимајући у обзир све уплате у обрачунском периоду.
20 Задужење за обрачунски период (више под бројем 18).
21 Камата за претходни обрачунски период. Уколико уплата није извршена у року доспећа обрачунава се камата на основу Закона о висини стопе затезне камате.
22 Укупно за уплату је износ који обухвата стање дуга, задужење за обрачунски период и и камату.
23 Трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије предвиђени су Тарифним системом за обрачун електричне енергије за тарифне купце. Они су већ урачунати у цену електричне енергије, а овде је приказан њихов износ у динарима.

 

Купци са мерењем снаге

 

 

1 Информације о нашем ПД
2 Информација о огранку којем припада Ваш објекат
3 Информације о рачуну садрже:
 • ЕД број је јединствен за сваки објекат
 • број рачуна и период обрачуна је месец на који се односи рачун
 • број дана показује на колико дана је извршено очитавање бројила. Углавном је то 30 дана, али може бити 1-2 дана разлике. Уколико купац није омогућио очитавање бројила, на рачуну ће писати неочитано.
 • Датум промета показује датум када је извршено очитавање бројила
 • Рок плаћања указује на рок доспећа, односно рок до којег треба да измирите свој рачун. Уколико не измирујете своје обавезе на време, односно до датума доспећа, у следећем обрачуну биће урачуната камата на основу Закона о висини стопе затезне камате.

 

4 Подаци о купцу електричне енергије обухватају назив правног лица/предузетника које је власник објекта, односно име и презиме физичког лица које је власник пословног простора и адресу мерног места.
5 Подаци о платиоцу садрже шифру платиоца и податке о седишту правног лица/предузетника. Ови подаци могу бити исти као и подаци о купцу, уколико је седиште правног лица/предузетника исто где и мерно место.Међутим, уколико је неко правно лице/предузетник узело у закуп пословни простор које је у власништву физичког лица или другог правног лица биће приказани подаци правног лица/предузетника које је закупац. Више о платиоцима можете сазнати овде.
6 Категорија којој припада купац ел. енергије сагласно Тарифном систему за обрачун електричне енергије за тарифне купце и број уговора о продаји електричне енергије. Више о уговору можете сазнати овде.
7 Одобрена снага на основу Решења о одобрењу за прикључење на ДЕЕС.
8 Гранична вредност тарифног става "реактивна енергија" за текући обрачунски период добијена применом фактора снаге 0,95.
9 Стање бројила на дан читања приказује стање максималне активне снаге и претходно и ново стање за активну и реактивну енергију у вишем дневном тарифном ставу (ВТ) и нижем дневном тарифном ставу (НТ).
10 Константа бројила
11 Количине снаге и енергије добијене применом измерених стања и константе
12 Обрачунске количине снаге и енергије добијене применом Тарифног система за обрачун електричне енергије за тарифне купце
13 Цена по приказаним тарифним ставовима. Ценовник за електричну енергију можете наћи овде.
14 Укупно за енергију и снагу приказује износ укупно потрошене енергије и снаге у динарима.
15 Накнада за мерно местоплаћа се месечно без обзира да ли је остварена потрошња ел. енергије у том месецу. Та средства се користе за финансирање трошкова који настају у пословању са купцима као што су закључивање уговора, израда рачуна итд.Накнада за мерно место прописана је Тарифним системом за обрачун електричне енергије за тарифне купце.
16 Основица на коју се обрачунава порез на додату вредност. Представља збир "укупно за енергију и снагу" и накнаде за мерно место.
17 Износ пореза на додату вредност (ПДВ) који се добија применом прописане стопе пореза на пореску основицу.
18 Трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије предвиђени су Тарифним системом за обрачун електричне енергије за тарифне купце. Они су већ урачунати у цену електричне енергије, а овде је приказан њихов износ у динарима.
19 Задужење за обрачунски период је збир обрачунске основице и пореза на додату вредност.
20 Стање дуга на крају обрачунског периода узимајући у обзир све уплате у обрачунском периоду.
21 Задужење за обрачунски период (више под бројем 19)
22 Камата за претходни обрачунски период. Уколико уплата није извршена у року доспећа обрачунава се камата на основу Закона о висини стопе затезне камате.
23 Укупно за уплату је износ који обухвата стање дуга, задужење за обрачунски период и и камату.

 

 

Иди на врх