Invent  Invent

Kupci


Kako postati kupac električne energije?

Da biste postali kupac električne energije potrebno je da zaključite ugovor o prodaji električne energije sa nadležnim snabdevačem. Prilikom zaključivanja ugovora potrebno je priložiti:

- Rešenje o odobrenju za priključenje na DEES (više informacija o dobijanju rešenja možete naći ovde)

- kopiju lične karte

Nakon zaključenja ugovora, ovlašćena lica operatora distributivnog sisitema u roku od 15 dana priključiće objekat na distributivni elektroenergetski sistem (DEES).

 

Za više informacija obratite se našem Korisničkom centru. 

Idi na vrh