Invent  Invent

Раздвајање инсталација


За раздвајање инсталација потребно је:
  1. Измирити дуговање на бројилу
  2. Доставити:
    • фотокопију личне карте власника објекта
    • доказ о власништву (копија плана или поседовни лист)1
  3. Уплатити таксу у износу од 200,00 динара на текући рачун Републичке управе јавних прихода. Текући рачун се разликује у зависности од огранка. Више информација можете добити на шалтерима ваше електродистрибуције.
  4. На шалтеру електродистрибуције уплатити таксу за рад комисије
  5. На шалтеру електродистрибуције поднети Захтев за раздвајање инсталација

Након изласка на терен референт, прорачунава укупан износ који треба уплатити на име трошкова прикључка. У те трошкове спада и износ накнаде за снагу према важећем ценовнику из табеле (цена од 1.431,00 дин. по kW односи се на купце код којих се мери само енергија (категорија широка потрошња - група домаћинства).

Цена за уградњу мерне групе (за купце код којих се мери и снага) износи 2.384,94 дин/kW, а укупан износ накнаде за снагу добије се множењем са максималним оптерећењем које купац одабере).

Врста прикључка Називна струја осигурача (А) Одобрена снага (kW) дин / kW Учешће ПДВ 18% УКУПНО
Монофазни 10 2,3 1.431,00 3.291,30 592,43 3.883,73
Монофазни 16 3,7 1.431,00 5.294,70 953,05 6.247,75
Монофазни 20 4,6 1.431,00 6.582,60 1.184,87 7.767,47
Монофазни 25 5,8 1.431,00 8.299,80 1.493,96 9.793,76
Монофазни 32 7,4 1.431,00 10.589,40 1.906,09 12.495,49
Трофазни 10 6,9 1.431,00 9.873,90 1.777,30 11.651,20
Трофазни 16 11,1 1.431,00 15.884,10 2.859,14 18.743,24
Трофазни 20 13,9 1.431,00 19.890,90 3.580,36 23.471,26
Трофазни 25 17,3 1.431,00 24.756,30 4.456,13 29.212,43
Трофазни 32 22,2 1.431,00 31.768,20 5.718,28 37.486,48
Трофазни 40 27,7 1.431,00 39.638,70 7.134,97 46.773,67
Трофазни 50 34,6 1.431,00 49.512,60 8.912,27 58.424,87
Трофазни 63 43,5 1.431,00 62.248,50 11.204,73 73.453,23

- Напомена: - Обезбеђивање бројила (новог или половног са жигом баждарења не старијим од 12 месеци), као и електричара, обавеза је подносиоца захтева.
1 ако се објекат води на умрло лице, неопходно је извршити промену имена купца. Више о томе можете погледати овде.Иди на врх