Invent  Invent

Промена тарифне категорије


ПРОМЕНА ТАРИФНЕ КАТЕГОРИЈЕ (уградња директне мерне групе или прелазак са мерне групе на трофазно/монофазно бројило)
За промену тарифне категорије потребно је:
  1. Измирити дуговање на бројилу
  2. Приложити:
    • доказ о власништву над објектом - копију плана или поседовни лист, односно потврду из oпштине да је објекат у поступку легализације
    • фотокопију личне карте
  3. Уплатити таксу у износу од 200,00 динара на текући рачун Републичке управе јавних прихода. Текући рачун се разликује у зависности од огранка. Више информација можете добити на шалтерима ваше електродистрибуције.
  4. На шалтеру електродистрибуције уплатити таксу у износу од 3.304 динара (за прелазак са трофазног бројила на директну мерну групу или обрнуто), односно 3.186,00 динара за прелазак са монофазног бројила на директну мерну групу.
  5. Попунити Захтев за промену категорије потрошње.
Иди на врх