Invent  Invent

Priključenje objekta kupca na DEES


Za ostvarivanje prava na priključak na distributivni elektroenergetski sistem (DEES), odnosno za dobijanje rešenja o odobrenju za priključenje na DEES potrebno je:
 1. Priložiti:
  • fotokopiju lične karte
  • fotokopiju prve strane glavnog projekta overenog pečatom Uprave za planiranje i izgradnju (prijava gradnje)
  • jednu od sledećih potvrda:
   - odobrenje za izgradnju (građevinsku dozvolu za trajni priključak) ili
   - potvrdu ovlašćenog organa (za privremeni priključak) ili
   - potvrdu o legalizaciji ako je objekat ušao u proceduru za izdavanje odobrenja za izgradnju do oktobra 2006. (za privremeni priključak);
  • akt iz Urbanizma.
 2. Izmiriti dugovanje i odjaviti brojilo za građevinski priključak ako je postojao
 3. Uplatiti taksu u iznosu od 200,00 dinara na tekući račun Republičke uprave javnih prihoda. Tekući račun se razlikuje u zavisnosti od ogranka. Više informacija možete dobiti na šalterima vaše elektrodistribucije.
 4. Na šalteru elektrodistribucije uplatiti taksu za rad komisije
 5. Na šalteru elektrodistribucije podneti Zahtev za izdavanje rešenja o odobrenju za priključenje objekta

Nakon dobijanja Rešenja o odobrenju za priključenje na DEES, potrebno je obratiti se snabdevaču radi potpisivanja ugovora o prodaji električne energije. Više informacija o tome možete dobiti ovde.

Operator distributivnog sistema priključiće u roku od 15 dana objekat kupca na distributivni sistem ukoliko:
- su ispunjeni uslovi iz rešenja o odobrenju za priključenje na DEES
- je za objekat pribavljena upotrebna dozvola ili da uređaji i instalacije objekta kupca ispunjavaju tehničke i druge propisane uslove
- da je potpisan ugovor o prodaji električne energije

Uslovi za priključenje objekta kupca na DEES propisani su Zakonom o energetici i Uredbom o uslovima isporuke električne energije.Idi na vrh