Invent  Invent

Прикључење објекта купца на ДЕЕС


За остваривање права на прикључак на дистрибутивни електроенергетски систем (ДЕЕС), односно за добијање решења о одобрењу за прикључење на ДЕЕС потребно је:
 1. Приложити:
  • фотокопију личне карте
  • фотокопију прве стране главног пројекта овереног печатом Управе за планирање и изградњу (пријава градње)
  • једну од следећих потврда:
   - oдобрење за изградњу (грађeвинску дозволу за трајни прикључак) или
   - потврду овлашћеног органа (за привремени прикључак) или
   - потврду о легализацији ако је објекат ушао у процедуру за издавање одобрења за изградњу до октобра 2006. (за привремени прикључак);
  • акт из Урбанизма.
 2. Измирити дуговање и одјавити бројило за грађевински прикључак ако је постојао
 3. Уплатити таксу у износу од 200,00 динара на текући рачун Републичке управе јавних прихода. Текући рачун се разликује у зависности од огранка. Више информација можете добити на шалтерима ваше електродистрибуције.
 4. На шалтеру електродистрибуције уплатити таксу за рад комисије
 5. На шалтеру електродистрибуције поднети Захтев за издавање решења о одобрењу за прикључење oбјекта

Након добијања Решења о одобрењу за прикључење на ДЕЕС, потребно је обратити се снабдевачу ради потписивања уговора о продаји електричне енергије. Више информација о томе можете добити овде.

Оператор дистрибутивног система прикључиће у року од 15 дана објекат купца на дистрибутивни систем уколико:
- су испуњени услови из решења о одобрењу за прикључење на ДЕЕС
- је за објекат прибављена употребна дозвола или да уређаји и инсталације објекта купца испуњавају техничке и друге прописане услове
- да је потписан уговор о продаји електричне енергије

Услови за прикључење објекта купца на ДЕЕС прописани су Законом о енергетици и Уредбом о условима испоруке електричне енергије.Иди на врх